Təsdiq edirəm:

Direktor:_______________dosent  X. H. Sultanlı

              Tarix: 10.12.2019

ADPU Cəlilabad filialında 2019/2020-ci tədris ilinin I yarısı üzrə Payız semestrinin

İ M T A H A N  C Ə D VƏ L İ

 

Qrup

Tarix

İS1/19

I

KURS

İS2/19

I

KURS

İS1/18

II

 KURS

İS2/18

II

KURS

İS17

III KURS

TC19

I

KURS

TC18

II

KURS

TC17

III KURS

TC15

V

 KURS

AƏ1/19

I

KURS

AƏ2/19

I

KURS

AƏ1/18

II

 KURS

AƏ2/18

II

KURS

AƏ17

III KURS

MT19

I

KURS

MT18

II

KURS

MT17

III KURS

29.12.2019

09:00

Ana

dili-1

 

 

 

 

 

 

 

09:00

Əhali coğr.

09:00

Multikultura

lizm

 

 

 

 

12:00

Uşaq ədəbiyyatı

 

12:00

Ailədə milli tərb.

məsələsi

30.12.2019

 

09:00

Ana

dili-1

 

 

09:00

Uşaq ədəbiyyatı

12:00

Arxeologiya

 

12:00

Qafqaz xalqları tarixi

 

 

09:00

Multikulturalizm

 

 

 

 

 

 

07.01.2020

09:00

RİKNƏ-1

 

 

09:00

RİKNƏ-3

 

 

 

12:00

Türk xalqları tarixi-2

 

 

12:00

Dilçiliyə giriş

 

 

 

 

 

 

08.01.2020

 

09:00

RİKNƏ-1

12:00

RİKNƏ-3

 

 

 

 

 

09:00

Azərbaycanın t/s coğr.

12:00

Dilçiliyə giriş

 

 

 

 

 

 

 

09.01.2020

 

 

 

 

09:00

Informatika və onun t/m

12:00

Qədim dünya tarixi

 

 

 

 

 

09:00

Müasir Azərbaycan dili-2

 

 

12:00

Psixologiya

 

 

10.01.2020

 

 

 

 

 

 

09:00

Orta əsrlər tarixi

 

 

 

 

 

 

09:00

Müasir Azərbaycan dili-IV

 

09:00

Inklüziv təhsil

 

11.01.2020

 

 

 

09:00

Hüsnxət

 

 

 

09:00

Azərbaycan.

iqt.coğraf.

 

 

12:00

Azərbaycan tarixi

 

12:00

Müasir Azərbaycan dili-2

 

 

 

09:00

Defektolog.

və loqoped.əsas.

13.01.2020

12:00

Uşağın anat.və fiziol.

 

09:00

Ana dili-3

 

 

 

 

 

 

12:00

Azərbaycan tarixi

 

 

 

 

09:00

Multikultura

lizm

 

 

14.01.2020

 

12:00

Uşağın anat.və fiziol.

 

 

 

12:00

Ümumi yerşünaslıq

 

 

09:00

Türk dünyası coğrafiyası

 

 

09:00

Azərbaycan

ədəb.tarixi

 

 

 

 

 

15.01.2020

 

 

 

 

12:00

Nitq mədəniyyəti

 

 

 

 

 

09:00

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

 

09:00

Azərbaycan ədəb.tarixi

 

 

 

12:00

Azərbaycanda m/q təhsilin

inkişaf tarixi

16.01.2020

 

 

 

12:00

Ana dili-3

 

 

09:00

Azərbaycan tarixi-1

 

 

 

 

 

 

09:00

Azərbaycan ədəb.tarixi

 

12:00

Azərbaycan dili

 

17.01.2020

09:00

Müəllim ixtisasına giriş

 

 

 

 

 

 

09:00

Fəlsəfə

12:00

Tarixə köçəkçi fənlər

 

 

 

 

 

12:00

İnformatika və təhsildə İKT

 

 

18.01.2020

 

09:00

Müəllim ixtisasına giriş

09:00

İqtisadiyyat

 

 

 

 

 

 

12:00

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

 

12:00

Dünya ədəbiyyatı

 

 

 

 

 

21.01.2020

 

 

 

12:00

Ümumi pedaqogika

09:00

Tibbi biliklərin əsasları

09:00

Multikultura

lizm

 

 

 

 

 

 

12:00

Dünya ədəbiyyatı

 

 

 

09:00

Tərbiyə işinin təşkili metodikası

22.01.2020

09:00

Fəlsəfə

 

12:00

Hüsnxət

 

 

 

09:00

Geodeziya, topoqr.

əsasları və kartoqrafiya

 

 

 

12:00

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

 

 

 

 

09:00

Məktəbəqədər pedaqogika

 

23.01.2020

 

12:00

Fəlsəfə

 

 

 

 

 

 

09:00

Ekologiya və təbiətin mühafizəsi

09:00

MM və tibbi biliklərin əsasları-1

 

 

 

12:00

Dünya ədəbiyyatı

 

 

 

24.01.2020

 

 

 

 

 

 

09:00

Tarixə köməkçi fənlər

12:00

Torpaq coğrafiyası və torpaqş.əsas.

 

 

 

12:00

Xarici dil-2

 

 

09:00

MM və tibbi biliklərin əsasları-1

 

 

25.01.2020

 

 

 

12:00

Xarici dil-3

09:00

Riyazi anlayış.form.yollları

12:00

Psixologiya

 

 

 

 

09:00

Azərbaycan dilindən praktikum

 

 

 

 

 

09:00

M/q təhsildə müasir ped.texnol.və innovasiyalar

27.01.2020

12:00

Xarici dil-1

 

09:00

Ümumi pedaqogika

 

 

 

 

 

09:00

Toponimika

 

 

 

12:00

Xarici dil-2

 

 

 

 

28.01.2020

 

09:00

Xarici dil-1

 

 

 

 

12:00

MM və tibbi biliklərin əsasları-2

 

 

12:00

Azərbaycan dilindən praktikum

 

 

 

09:00

Azərbaycan dili tarixi

 

 

 

29.01.2020

 

 

 

 

09:00

Xarici dil-5

 

 

12:00

Azərbaycan tarixi-3

 

 

 

09:00

Pedaqogika

 

 

 

12:00

Xarici dil-1

 

30.01.2020

 

 

 

09:00

Iqtisadiyyat

 

12:00

Xarici dil-1

 

 

 

 

12:00

MM və tibbi biliklərin əsasları-1

 

 

 

09:00

Uşağın anatom.və fiziologiyası

 

 

31.01.2020

 

 

09:00

Xarici dil-3

 

 

 

 

 

09:00

Azərbaycan xalqının etnogenezi

 

 

 

12:00

Pedaqogika

 

 

 

12:00

Sadə riyazi təsəvvürlərin form. kursunun nəzəri əsasları

01.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

 

 

 

09:00

Azərbaycan dilinin üslubiyyatı

 

 

 

 

Proteks Bilişim Teknolojileri